තරමක සිනා ගන්වන සුළු මේ අපූරු සත්වයන් පළමුවෙන් ඇවිදීමට ගන්නා උත්සාහය…

ඇවිදිමට පටන් ගැනීම අපේ ජීවිතයේ අමතක නොවන වැදගත් සංධිස්ථානයකි.සැලෙන පය තබමින් අමාරුවෙන් ඇවිදිමට ගන්නා උත්සාහය අමතක නොවන දෙයක් වුවද අපේ කුඩා කාලයේ අප ඇවිදිමට ගත් උත්සාහය පිලිබඳ අපට මතකයක් නැත.

නමුත් මේ අපූරු හුරතල් දර්ශන තුලින් අපට ඒ වටිනා මොහොත පිලිබඳ හැඟිමක් ජනිත කරයි.පුංචි ළමුන් පලමුවෙන් පය තබන දින සේම මේ ජිරාෆ් පැටවුන් සහ පූස් පැටවුන් තබන මුල් පියවරද බලා සිටීමට ආශා සිතෙන තරම්ය..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Share this post with your friends!