තම ස්මාට් ජංගම දුරකථනය විවාහා කොට ගත් ලාස් වේගාස් හි මිනිසා….පිස්සු හැදෙනවා!

ලාස් වේගාස් හි සිටින මේ මිනිසා ස්මාට් ජංගම දුරකථනවල ඉතිහාසය අළුත් කරවන දෙයක් සිදු කලා. ඔහුගේ ස්මාට් ජංගම දුරකථනවලට ඇති දැඩි ඇල්ම ගේතුවෙන් ඔහු ස්මාට් ජංගම දුරකථනයක් විවාහා කර ගැනීම සිදු කලා.මෙම මංගල සාදය සමාන්‍ය චාරිත්‍රානුකූල ලාස් වේගස් මංගල සිරියක් ගෙන තිබුනා.ඇරොන් චෙවර්නෙක් මෙහි මනාමාලයා වු අතර මනාලියව බහා ගෙන ආවේ ඇසුරුමකය.ලාස් වේගාස් හි පල්ලියේ දේව ගැති තුමා ඇරොන් ඔබ මෙම ස්මාට් ජංගම දුරකථනය නිතිය අනුව විවාහා කරගත් ඔබගේ භාර්යාව ලෙසති ඇයට කාරුණිකව ආදරයෙන් සැලකිමට කටයුතු කරන්නේහිද? යන්න ඇසු විට ඇරොන් එසේය කියා එයට තම එකඟතාවය පල කලේය..සැබැවින්ම පුදුමාකාරයි නේ

Share this post with your friends!