තම වෘත්තිය පසෙකලා තුවාල වුනු දරුවා බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙන සිරියානු ඡායාරූප ශිල්පියෙක්….

මොහු යුධමය තත්වයන් ආවරණය කරන වෘත්තීමය ඡායාරූප ශිල්පියෙක්…සිරියාවේ විශාල පිපිරිමක් ඇතිවුනා..එය කැමරා කාචයේ සටහන් කරගන්නා අතරවාරයේ දරුවෙක් තුවාල ලබා වැටි සිටින ආකාරය ඔහු දුටුවා තම වෘත්තීය පසෙකලා දරුවා ඉදිරියේ දණින් වැටී දරුවාට පිහිට වීමට තරම් මොහුගේ ඇති මිනිසත්කම නම් අගය කල යුතුමයි.
photographer-tries-save-boy-syrian-bus-attack-1-58f7046b800c3__700

photographer-tries-save-boy-syrian-bus-attack-2-58f7046e201af__700

photographer-tries-save-boy-syrian-bus-attack-3-58f70915250ec__700

photographer-tries-save-boy-syrian-bus-attack-18

Share this post with your friends!