තමන් වසරක් තුලදි නිදා ගන්නා ආකාරය තමන් විසින්ම විඩීයෝ ගත කරලා..එය නම් බලන්නම වටිනවා……………

සමහරක් දෙනාගේ නින්දේදි සිදුවන චර්යා හරි පුදුමාකාරයි..සමහරක් අය නින්දෙන් ගීත ගායනා පවා සිදු කරනවා.එමෙන්ම සමහරක් දෙනා නින්දෙන් ඇවිදීම පවා සිදු කරනවා..මෙහිදි අවදි වන්නේ ඔබගේ මනෝකායයි.ජාතික නිද්‍රා පදනමට අනුව නින්ද කොටස් තුනකට බෙදි යනවා.පළමු හා දෙවන කොටස තුලදි සාකච්ඡාමය තත්වයක පැවතියද තුන්වන හා හතරවන අවස්ථාව වන විට කථා බහෙන් තොර අධික නින්දකට පිවිසේ.එහිදි ගෙරවීම සහ සුසුම් ලෑම සිදුවීම සිදුවේ.එය මෙම තරුණයා වසරක් තුල ඔහුගේ නින්ද කැමරාවට හසු කරගෙන ඇති ආකාරයෙන් ඔබට නැරඹිය හැකිය.

Share this post with your friends!