තමන්ගේ අබාධිත පුතුව ඇවිදීමට එක්කාගෙන යන තාත්තා…..ඉතා සංවේදීයි…..

ඇවිදීමට අපට ඇති හැකියාව අපට දෙවියන් විසින් ලබා දුන් තවත් එක් වරප්‍රසාදයකි..නමුත් මෙම දෙපා අහිමි පුතුට නම් ඇවිදීම සිහිනයකි. ඒත් ඔහුගේ සිහිනය සැබෑ කරන්නට ඔහුගේ ආදරණිය පියාණන් ඉදිරිපත්ව සිටී.ඔහු පුතු එක්කාගෙන ඇවිදීමට යාම නිසා පුතුගේ මුහුනේ ඇති සතුට අපට බොහෝ දේ පවසනු නොඅනුමානය..ඔහු ඇවිදීමට අසිරු අය සඳහා නිමව ඇති බස්තමක් ද උපයෝගි කරගෙන මේ සිදු කරන්නාවු ක්‍රියාව සැබැවින්ම අගය කල යුතුය..

Share this post with your friends!