තප්පර 30යි. බලන්න මේ කාන්තාව ලී රූකඩයක් වන අයුරු….. මාරයි!

කලාකාරි මිර්ජානා කිකා මිලෝසිවික් විසින් ලී රූකඩයක් ලෙස වේශ නිරූපනය සිදු කරගෙන ඇත.මෙහි ඇති මනා සැළසුම් කරණය හා කලාත්මක හැඩතල නිසා අද්විතිය නිමවුමක් හා ඇස් බැන්දුම් දැකිය හැකිය.

Share this post with your friends!