ඩොලර් මිලියන 2ක් වටින ලොව මිල අධිකම සුනඛයා!

Share this post with your friends!