ටොන් 100ක් බර නැංගුරම පාලනයක් නැති වුනාම වෙන දේ බලන්න!

නැංගුරම යනු ශක්තිමත් මෙන්ම පාලනයේ සලකුණ වේ.එමෙන්ම ඔබට විශ්වාසය තැබිය හැකි දෙයකි. නමුත් මෙම යාත්‍රිකයාට නම් සැබැවින්ම එය එසේ නොවන්නට ඇති.මෙම අවසනාවන්ත යාත්‍රිකයා කිසිම විටක උද්දීපනය වන නැංගුරමක් පිළිබඳ සිතන්නට නැතුව ඇති.මෙහි ඇති ගිනිගන්නා විඩියෝ දර්ශනය නැංගුරම කැඩි විලයනය වීම නිසා හට ගත්තකි.තවත් මිනිසෙක් මෙහි පාලනය නිරවුල් කීරීමට රෝධක සවි කිරීම සිදු කලද එය තවකාලීක වුයේ කුණාටුවට හසු වීම නිසාය.මේ නිසා තමන් සිටින්නේ අවධානම් අඩියක් බව තේරුම් ගත් මෙම නවිකයන් නැව් තට්ටුවෙන් ඉවත් වීමට කටයුතු කළා. මොහොතකින් ටොන් සියයක් බර නැංගුරම හා දම් වැක විනාශ වි මුහුදු බත් විය.නැංගුරම පමනක් නැව දරා නොසිටින අතර එහි බර උසුලන්නේ දම් වැල බව පොයිෆාසෙරොබ් නැමැති මෙම යාත්‍රිකයා ප්‍රකාශ කළා.ඔබට මෙම බියජනක සිදුවීමේ සෑම රූපරාමුවක්ම නැරඹිය හැකියි…සැබැවින්ම බිය ජනකය.

Share this post with your friends!