ටොන් බර ගාණාක් බර නැවක් නිසා ඇති වුනු සුනාමිය

මෙසිනා හි වරායකට ආ ටොන් 134,000 ක් බර නැවක් නිසා, පුංචි සුනාමියක් ඇතිවෙලා. මේ සුනාමිය නිසා වරායේ තිබුණු බෝට්ටු 11 ක් ගිලී ගිය කියලත් වාර්තා වෙනවා. මෙවැනි සිදුවීම් නිතරම මෙසිනාවෙන් වාර්තා වෙනවා. ඒ එම වරාය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම නිසා කියලයි කියන්නේ.

Share this post with your friends!