ට්‍රක් එකක් ප්‍රංශයේ මිනිස්සු 84ක් යටකරගෙන ගිය හැටි මෙන්න

Share this post with your friends!