ජයලලිතාගේ හොල්මන රෝහලේ බිම් මහලේ? CCTV වීඩියෝවක් මුළු ඉන්දියාවම කළඹයි

මෙම වීඩියෝව ඉන්දියාව සහ ලෝකයම පුරා ඉතා ඉක්මනින් පැතිර ගිය නමුත් මෙහි ඇති සත්‍යතාවය කාටවත් තවම තහවුරු කරන්නට බැරි වී ඇත.

Share this post with your friends!