ජපාන ශිෂ්ය පිරිසක් සිදුකල අමුතු විද්යාත්මක පරික්ෂනය………..

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට කුකුල් පැටියෙක් ජනනය වන බීජය බිත්තර සිවියට පිටින් පිහිටා තිබෙනවා.දක්ෂ මහාචාර්ය වරයෙක් හා සිසුන් පිරිසක් මේ බීජය රැක ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. මෙම විඩියෝ දර්ශන දුටු විට එය ඔබට හොඳින් පසක් වේවි.මෙම බිත්තරය සහිත බීජය පරිස්සමින් පරිස්සමින් කෝප්පයක දමා ආවරණය කොට බිත්තර රකින උපකරණයක බහා තිබෙනවා.ජිව විද්යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය වරයෙක් වන ටනකා මහතා මෙම බීජය වැඩෙන අයුරු හොඳින් නිරික්ෂනය කිරීමට හැකිවන පරිදි මෙය ඉතා පැහැදිලි ප්ලාස්ටික් බඳුනක අසුරා ඇත.මෙහි සාර්ථක ප්රතිඵල භුක්ති විඳීමට මෙම පිරිසට හැකිවිය. මෙය දැනටමත් විශාල වශයෙන් අන්තර්ජාලය තුල ප්රචාරනය වී ඇත.

Share this post with your friends!