ජපානයේ මිනිස්සු පුදුමාකාරයි.

Share this post with your friends!