ජනපතිගේ Facebook ගිණුම හැක් කලේ මෙහෙමයි……. සිසුවා සියල්ල හෙළිකරයි!

Share this post with your friends!