චන්ඩි පාට් දැම්ම ඩයල් දෙකක් නොන්ඩි වෙන්නම ගුටි කෑව හැටි CCTV කැමරාවේ සටහන් වූ අයුරු

Share this post with your friends!