ගෝල් රකින්නෙක් මෙතෙක් කල දරුණුම වැරැද්ද මෙයද?

‘මින්සෝටා එක්සත්’ හි ගෝල රකින්නා උත්සාහා දරන්නේ තම කණ්ඩායම් සමාජිකයෙකුට බෝලය විසිකිරිමටයි. නමුත් නොසිතු ලෙස එය මඟ හැරි යයි..මෙතෙක් දුටු දරුණුම වැරැද්ද මෙයද? ඔබම නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!