ගුවන් යානයකින් පනින එක බලල ඇති…හැබැයි මේ මිනිසා පැනලා ඊට පස්සේ කරපු දේ ඔබට අදහගන්න බැරිවෙයි!

Share this post with your friends!