ගුවන් ගත ගුවන් යානයක් මුහුදට වැටුණු අයුරු ඇතුලේ ඉඳන් පටිගත කරලා….ඔබත් නරඹන්න!

මෙය විඩීයෝ ගත කර තිබෙන්නේ ගුවන් කරනම් කෙලියේ යෙදෙන්නෙකුගේ හිසේ රඳවා තිබු ගෝ ප්‍රෝ කැමරාවෙහිය. මෙහි එහි සිදුව ඇති අවුල් ජාලය හා සන්ත්‍රාසය හොඳින් සටහන් ව ඇත.මේ වන විට ගුවන් කරනම් කෙළිය සඳහා ඇත්තේ ඉතා වැඩි ප්‍රතිචාරයක් වන අතර බොහෝ දෙනා නිවාඩුවක් ගත කිරීමට අවසර ලඳ සැනයෙන් මෙයට යොමු වීම සමාන්‍යය.

Share this post with your friends!