ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ 1632 ට වැඩි ගැබිනි කන්තාවන් යෝගා වලින් ගිනස් වර්තා තියලා…මාරයි නේ!

අන්තර්ජාතික යෝගා දිනය වෙනුවෙන් යෝගා පුහුණුවීම් වල නිරතව ඒ තුලින් ගිනස් වර්තාවක් පිහිටවන්න ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ ගැබිනි කන්තාවන් සමත් වෙලා.යෝගා යනු ඉතා වැදගත් හා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වන බවත් එය තුලින් විශාල පණිවිඩයක් දෙන බවත් මොවුන්ගේ අදහසයි.දරු ප්‍රසුතියකට පෙර අවශ්‍ය යෝගා පිළිබඳ ගැබිනි කතුන් දැනුවත් කිරීමට ගත් උත්සාහයක් ලෙස මොවුන් මෙය හඳුන්වයි.මෙය රාජ්කෝට් වලින් ආරම්භ කල අතර මොවුන් මෙය ගැබිනි මව්වරුන් 20,000කට වැඩි ප්‍රමානයකට ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බවයි පවසන්නේ…පෞද්ගලික වෛද්‍යවරු 140කුත් රජයේ වෛද්‍යවරු 80ක ප්‍රමානයකුත් මේ කර්තව්‍යයට අත්වැල් බැඳ ඇති බවයි මෙහි දිස්ත්‍රික් නියෝජිත වික්‍රන්ට් පාන්ඩේ පවසන්නේ.මීට පෙර මෙම වර්තාව පිහිටුවා ඇත්තේ චීනයේ ගැබිනි කතුන් 900කගේ යෝගා පුහුණු වීමක්ය.

Share this post with your friends!