ගිනි ගෙන දැවෙන ගොඩනැගිල්ලකින් තම දරුවන් තිදෙනා ඉවතට විසි කරන බලාපොරොත්තු සුන් වු අම්මා…ඔබේ ඇසින් බලන්න!

Share this post with your friends!