ගිනියම් රෑ ගීතයට කොල්ලෝ ටිකක් කළ වැඩේ නිසා නැවතත් ගිනියම් වෙයි!

ඉරාජ් මේ ලඟදි හදපු Giniyam Rae ගීතය ලංකාවේ ලොකු කතා බහක් ඇති කළා. ඒ එහි තිබු සමහර අසැබි දසුන් නිසා. මේ ගීතය අලලා තරුණයක් පිරිසක් කළ අපුරු වැඩක් මේ.

Share this post with your friends!