ගැහැණු ළමයෙක්ගෙ ඔළුව උඩ අන්නාසි ගෙඩියක්….. එක පිහිපහරින් වෙන දේ බලන්නකෝ …

Share this post with your friends!