ගහක සිරවි සිටි එළදෙනෙකුගේ ජිවිතය බේරුණු හැටි…………..

සමහරක් අනතුරු අපේ ඇස් අදහාගත නොහැකි තරමටම පුදුමාකාර වන අවස්ථාද තියෙනවා.මෙම එළදෙනගේ හිස ගස් දෙකක කඳන් අතර සිරවීම නිසා එළදෙන සිටියේ සිරවි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඒ අසලින් ගමන් ගත් පා පැදි කරුවෙක් මේ සත්වයාට පිහිට විමට මුල් වුනා..දුටු විලසින් දිස්වන්නේ දැනටමත් සත්වයා සිය බලාපොරොත්තු අත් හැර ඇති ගතියකි..කෙසේ වුවද පුදුමාකාර විලසින් මේ සත්වයා බේරා ගැනීමට මේ මිනිසා ඉදිරිපත් වන අයුරු ඔබේ ඇසින් නරඹන්න..

Share this post with your friends!