ගස් හිටවන මැෂින්…… පරිසරයට ආදරේ කාටත් සුබ ආරන්චියක්……

පරිසරයේ ඇති ශාක විනාශ කිරීම යනු සැම විටම හද කම්පා කරවන සුළු සිද්ධියකි.නමුත් මේ හඳුන්වාදෙන ඩච්මෑන් නම් යන්ත්‍රය ගසක් එක් තැනකින් පරිස්සමින් ඉවත් කර වෙනත් තැනක සිටුවිය හැකියි.මේ නිසා ඇත්තටම වසර ගනණක් පැරණි ශාක වුවත් රැක ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වෙනවා…ඉතින් ඇත්තටම එය වටිනවා නේද?

Share this post with your friends!