ගං වතුරට බය නැහැ කියල බර වාහනයක් පැදි ගිය රියදුරාට සිද්ද වෙච්ච දේ! අපිටත් මේවා හොඳ පාඩමක්!

Share this post with your friends!