ගංවතුරට අසුවූ පවුල බේරාගත් අසල්වැසියෝ, අපුරු වීඩියෝ!

Neighbors save family stuck inside a flooded house

Share this post with your friends!