කෝච්චිය උඩ නැගල ඕන තැනකට යන රුසියාවේ කොල්ලා! බලන්න කොච්චර ලේසියෙන් කරනවද කියලා!

Share this post with your friends!