කෝක් කෑන් එකක් භාවිතා කරලා මාංචු ගලවා ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි…….

ඔබේ අත් වලට අවාසනාවට හෝ මාංචු වැටුණු අවස්ථාවකදි එයින් ගැලවීමට ඔබට කෝක් කෑන් එකක් භාවිතා කිරීමට හැකි බව ඔබ දන්නවාද?මේ ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ රුසියානු තරුණයෙක්.. මෙය ඉතා පහසුවෙන් සිදු කල හැකි ආකාරය ඔහු පෙන්වා දෙනවා.ඔබට මෙය නැරඹු විට එය අවබෝධ වේවි…..

Share this post with your friends!