කොහොමද බලන්න සුදු ටුක් ටුක් කෙල්ලයි එයාගේ අම්මායි කියන සින්හල සින්දුව…. සුපිරි!!!

Share this post with your friends!