කුමුඳු ලියේ සඳ එළියේ, වොයිස් එක ඇහුවොත් චාමරගේ මල්ලිද කියලත් හිතෙයි..!!

Share this post with your friends!