කියන වචනයක් වචනයක් ගානේ හිනා යනවා…… බැලුවේ නැත්තම් අපරාදේ!

මොන්ටිසොරියක ගිය සුන්දර වලියක්. ගුරුවරිය ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරද්දි කියපු ඒවට බඩ අල්ලන් හිනා වෙන්න පුලුවන්…. බලන්න මෙතනින්………….

Share this post with your friends!