කියන්න වචනත් නැහැ ඇස් දෙකට කඳුළක් ගෙන දෙන තරමට අපූරුවටම ගායන හැකියාවක් තියෙන දැරියක්

Share this post with your friends!