කිඹුලෙක් හප්පන්න ගිය වාහනයක් කිඹුලා අතින්ම කුඩු පට්ටම් වුණු හැටි මෙන්න..!!

Share this post with your friends!