කැළණියේ ජනතාව බියගන්වමින් ගේම් දීපු අයියයි මල්ලියි මාට්ටු……

Share this post with your friends!