කැන්ගරු ඇවිත් මේ පවුලත් එක්ක කරන්නේ මොනවද කියලා බලන්න…….

ඇත්තටම කඳවුරු බැඳගෙන සංචාරය කිරීම නම් සැබැවින්ම ඉස්තරම්…අපට සමාන්‍ය කෑලෑ ජිවිතයක ආශ්වාදය ලබා ගැනීමට පුළුවන් කම තිබෙනවා.ඉතින් කෑලෑවේ සතුන් පවා බොහෝ විට මෙයට කැමැත්තක් දක්වනවා.ඉතින් එක් පවුලක් කඳවුරු බැඳගෙන සිටින විට මේ කැන්ගරුවා පැමිණ මොවුන් සමඟ කුළුපග වීමට උත්සාහා කරනවා. මුලදි කිසියම් චකිතයක් ඇතිවුවත් පසුව ඔවුන් ද මේ සුරතල් සත්ව යහළුවා සමඟ බොහෝ සෙයින් කුළුපග වනවා..මෙය නැරඹු විට ඔබට මා පවසන දෙය වැටහේවි..

Share this post with your friends!