කාර් එක පරිස්සම් කරගන්න ආරක්ෂිත තැනක නවත්තපු රියදුරාට වෙච්ච අකරතැබ්බය! ඔබම නරඹන්න!

Share this post with your friends!