කාර් එකක ගැටෙන කොට වේගයෙන් බයික් එකක් පදින කොල්ලෙක් කල අරුම පුදුම වැඩේ……

Share this post with your friends!