අනෙකුත් මෝටර් රථ උඩින් යන චීන බස්…මේ වගේ බස් ලංකාවට ආවොත් කොච්චර හොඳයිද!

Share this post with your friends!