කාර්ස් වලට ආස අයට තමයි මේ අමතන්න හදන්නේ!

මේ විඩීයෝ එක කාර් වලට වැඩියෙන්ම ආසා අයටයි….මේක දැක්කම අනිවාර්යයෙන්ම කාර් වලට ආසා කරන අය පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් වෙනවා.නොවෝරිච්කෝයි අධිවේගි මාර්ගයේ තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවෙන්නේ!ඩෑෂ් කැමරාවක තමයි මෙම සිදුවීම සටහන් වෙන්නේ!එම පාර කාර් වලින් පිරි ඉතිරි තිබෙනවා.ඉතා වේගයෙන් සැලකිල්ලක් නැතුව එම කාර් දිවෙන අයුරු දුටුවාම ඔබේ කට නොඇරුනොත් එය පුදුමයෙන් පුදුමයක්..

Share this post with your friends!