කාරයෙන් දරුවා වැටුනු බව නොදැන මේ රියදුරා කරන වැඩේ……..

Share this post with your friends!