කාන්තාවකට පයින් ගැසු මෙම මිනිසාට සිදුවන දෙය නම් සැබැවින්ම අපූරුයි…….කියවලම බලන්නකෝ……………

ජර්මනියේ පොලීසිය බර්ලින් නගරයේ සිදුවු සිදුවීමක් නිසා මිනිසෙකු අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ අන් කවරක් නිසාවත් නොවෙයි.මෙම අත් අඩංගුවට පත් මිනිසා දරුණු ලෙස කාන්තාවකට පහර දීම නිසයි…මෙම පහර දීම මෙම සිසිටිවි හි මනා ලෙස දැකගන්නට පුළුවන් වුනා.

Share this post with your friends!