කවුරුත් නොදැන වාහනයට යටවුණත් සිඟිත්තියට තිබුණ ජීවිත වාසනාව!

Share this post with your friends!