කරන හැමදේම නවත්වලා මේ වඳුරා දිහා බලන්නකෝ………..

මෙම්පිස් නම් සත්තු වත්ත ඇසුරු කරගත් විඩියෝ දර්ශනයකි මෙය.මෙසේ තරුණයෙකු ගමන් කරමින් සිටින විට කුඩු කොට ඇති ඇල්ෆා නම් වඳුරෙකු මොහු පසුපස එලවන්නට හා කලබලයට පත් වන්නට පටන් ගත්තා. මෙයට හේතුව ඇල්ෆා වඳුරන් උස පුද්ගලයන්ට ඇති අකමැත්තයි.ඔවුන් උස පුද්ගලයින් දුටු විට ක්ෂණයෙන් ප්‍රති ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පටන් ගන්න බවයි මෙයින් අනාවරණය වන්නේ….මෙය නරඹලම බලන්නකෝ……

Share this post with your friends!