කඩදාසි කොල එපා කියලා රුපියල් 10 නෝට්ටු විතරක් කන අපේ රටේ අමුතු බල්ලෙක්….

Share this post with your friends!