කට ඇරන් බලන්න හිතෙන ඩොමිනෝ ක්‍රිඩා වාරය බලන්න!

හැවේශ්ෆයිව් හා මිලියන්ඩොලර් බේ ගේ අදහසකට අනුව නිර්මානය වු මෙය ඉතා සුක්ශම ඩොමිනෝ ක්‍රීඩා වාරයන්ගෙන් සමන්විත වී ඇති අතර නෙත් සිත් පිනවන ආකාරයේ නිර්මාන කීපයක්ම මෙහි ඇත. මෙම ක්‍රීඩාව නිසි පරිදි සිදු කිරීම තුල ක්‍රමානුකූලව බිමට පතින වන ඩොමොනෝ කැට බලා සිටීමට හරීම පියකරුය. ඉතා සිහින් සුක්ෂම ක්‍රම මගින් මෙය නිසි පරිදි සිදු නොකලහොත් මුළු නිර්මානයම විනාශ වේ.මාස තුනකට අධික කාලයක් තිස්සේ නිමවු මෙය සඳහා ඩොමිනෝ කැට 20 000-25 000ත් අතර ප්‍රමානයක් භාවිතා කොට බලන්න. ඔබේ ඇසින්ම නරඹා මෙහි චමත්කාරය අත් විඳින්න.

Share this post with your friends!