ඔහු මුදල් පසුම්බිය හොරකම් කරනවා, පසුව ඔහු සිසිටීවි කැමරාව දකිනවා ඉන්පසු වුනු දේනම් මරු!

ඔන්න බලන්නකෝ වෙන හදිය….

Share this post with your friends!