ඔබ සැමට සුබ නත්තලක්! අපි නත්තල් සීයා නමින් කතා කරන්නේ කාටද කියලා බලමුද?

Share this post with your friends!