ඔබත් මමත් දැක්ක ගමන් රැවටෙන ජපන්නු හදපු බොරු පූල් එක….. මාරයි

Share this post with your friends!