ඔන්න ඕකයි කියන්නේ ගැහැණු ළමයා ව මුලින්ම නාන්න එක්කන් යන්න කියලා….

Share this post with your friends!