එක් නියෝගයකින් නින්දට වැටෙන පුංචි පැටියා…… බලන්න ආසයි…………..

ජීවිතය කියන්නේ වේලාවකට හරිම පුදුමාකාර දෙයක්…ඒ ඇයිද කියලා ඔබට මෙය නැරඹු පසුව වැටහේවි. මේ පුංචි සුරතල් පැංචා තම පියාගේ නියෝගයත් සමඟ ක්ෂණයෙන් නින්දට වැටෙන අයුරු බලන්න….එය ඉතා දැකුම් කළුයි නේද?…ඔබම නරඹා බලන්න..

Share this post with your friends!